Organisationens stadgar

§ 1 Firma
§ 1.1 Föreningens firma är Svenska samfundet för konstitutionell rätt
och dess säte är Uppsala. Firman tecknas enskilt av föreningens ordförande och
av dem som styrelsen därtill utsett.

§ 2 Verksamhetens grund och syfte
§ 2.1 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den stödjer sig på
Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och
Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

§ 2.2 Föreningens syfte är att sprida kunskap om, och väcka debatt kring
juridiska frågor med fokus på konstitutionell rätt.

§ 2.3 Föreningen skall i sin verksamhet eftersträva jämställdhet och
mångfald.

§ 2.4 Föreningen är sluten vilket innebär att medlemmarna inte har rösträtt
och inte heller möjlighet att fatta beslut.

§ 3 Medlemskap
§ 3.1 Medlem i föreningen kan envar bli som är yrkesverksam inom områden med bäring på konstitutionella frågor och som stödjer föreningens stadgar.
Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift.

§ 3.2 Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, motarbetar
föreningens syfte eller stör verksamheten kan uteslutas genom beslut av
styrelsen med tre fjärdedelars (¾) majoritet, avrundat uppåt.

§ 3.3 Styrelseledamot som bryter mot föreningens stadgar, motarbetar
föreningens syften, upprepar stör verksamheten eller på annat sätt missköter
sitt uppdrag kan entledigas av styrelsen med tre fjärdedelars (¾) majoritet,
avrundat uppåt.

§ 3.4 Medlem eller annan som stör föreningens verksamhet eller evenemang
kan avvisas från evenemang av styrelseledamöter.

§ 3.5 Medlem som önskar att utträda ur föreningen ska skriftligen medlem detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

4 § Medlemsavgift
§ 4.1 Medlemsavgift fastställs på verksamhetsårets första möte.

§ 4.2 Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

§ 5 Styrelsen
§ 5.1 Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen utser inom
sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner som föreningen
anser sig behöva.

§ 6 Styrelsens uppgifter
§ 6.1 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar
dess angelägenheter.

§ 6.2 Styrelsen ska verkställa av de interna mötena fattade beslut, handha
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskapsår.

§ 6.3 Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om
minst en tredjedel av styrelseledamöter begär detta.

§ 7 Organisation
§ 7.1 Föreningens beslutande organ är styrelsen och dess möten.

§ 7.2 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan 1 februari och 31
januari.

§ 8 Ändring av stadgar
§ 8.1 Ändringar i dessa stadgar skall för att äga giltighet ha antagits med två
tredjedelar (⅔) majoritet vid två på varandra följande styrelsesammanträden.

§ 9 Upplösning av föreningen
§ 9.1 Förslag till upplösning skall tillsändas styrelsemedlemmarna i samband
med kallelse till styrelsemöte.

§ 9.2 För upplösning av föreningen krävs beslut av styrelsen med minst två
tredjedelar (⅔) av avtalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska
föreningens tillgångar överlämnas till organisation eller institution som utses av styrelsen.